ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ

ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦੌੜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।