ਇੱਥੇ ਦਰਜ (ਰਜਿਸਟਰ) ਕਰੋ

ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੋ

Age

ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਟੀਚਿੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫ਼ਾਊਡੇਂਸ਼ਨ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੋਜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਖਾਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ ਮੇਲਚਿੰਪ (Mailchimp) ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਹੋਮ ਪੇਜ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਓ